CoC NEWS ISSUE 084 CoC จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Next Gen Computing Camp #3”

วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมค่าย Next Gen Computing Camp#3 โดยการจัดค่ายในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง ทั้งการเรียนรู้ 3D Sketch up , การคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon และการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Basic Electronics รวมทั้งมีการเรียนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นโดยใช้ Abode After Effects เพื่อสร้าง portfolio อีกด้วย