CoC NEWS ISSUE 110 นศ. CoC จัดกิจกรรม “พี่ CoC คืนถิ่นสอนน้อง” ณ บ้านย่านยาว จ.พังงา

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พี่ CoC คืนถิ่นสองน้อง” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา โดยมีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ภายในกิจกรรม น้อง ๆ นักเรียน จะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะการคิด กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ กิจกรรมฐานต่าง ๆ เช่น ฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์เชิงทะเล เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงการแนะแนวเส้นทางการประกอบอาชีพ ซึ่งช่วยให้น้อง ๆ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจอีกด้วย