ม.อ.ภูเก็ต เปิด 4 ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

 

ม.อ.ภูเก็ต เปิด 4 ช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านระบบ Bill Payment
ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านระบบ Online Payment
ช่องทางที่ 3 ชำระที่งานคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดีฯ (ชั้น 1 อาคาร 7)
ช่องทางที่ 4 ชำระผ่านระบบ Direct Pay
พิเศษ!!! บัตรเครดิตกรุงศรี First Choice Visa Platinum และบัตรเครดิต TMB So GooOD สามารถแบ่งชำระได้ 0% นาน 3 เดือน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)

💻นักศึกษาระดับปริญญาตรี
กำหนดชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

▶️ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ลด 20% ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
http://web52.phuket.psu.ac.th/regis…/File_Freshynews/154.pdf
▶️SIS (ระบบสารสนเทศนักศึกษา)
https://sis-phuket3.psu.ac.th/
▶️ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี(Academic calendar for undergraduate students, Phuket campus, academic year 2020)
http://web52.phuket.psu.ac.th/registra/File_calendar/100.pdf

 

 

Cr : https://www.facebook.com/pr.psuphuket/