CoC NEWS ISSUE 168 CoC จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ โดยมีการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อเกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โดย ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ ชั่วโมงกิจกรรม ทุนการศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และแนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวก โดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา