เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ Workshop Google Digital Marketing Funnel

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์   หัวข้อ Workshop Google Digital Marketing Funnel วิทยากร โดย ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้ • Google Digital Marketing Funnel • การใช้เครื่องมือของ Google เพื่อส่งเสริมทางการตลาด เช่น การปรับแต่ง Keyword ในเนื้อหาถูกค้นเจอใน Google ด้วยหลักการ Search Engine Optimization (SEO) • หลักการใช้สีสำหรับการออกแบบด้วยโปรแกรม เช่น Canva, Adobe color หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: • บุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป• บุคคลที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ต/มือถือ Smartphone• บุคคลที่คุ้นเคยการใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ระดับพื้นฐานเป็นต้นไป อัตราค่าลงทะเบียน...

Continue reading

เปิดรับสมัคร Workshop ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเกม 3D ThirdPerson ด้วย Unity

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดย ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์   หัวข้อ การสร้างเกม 3D ThirdPerson ด้วย Unity หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้ • การติดตั้งและใช้โปรแกรม Unity • การสร้างโปรเจคสำหรับเกม 3D • เริ่มต้นเขียน script เพื่อควบคุมวัตถุในเกม • นำ Free Assets จาก Unity Store และที่อื่นๆ มาใช้งาน • นำ Free Animate 3D character เข้ามาใช้งานใน Unity • สร้างเกม 3D ThirdPerson - สร้างภูมิประเทศ - ระบบ...

Continue reading

CoC-PSU ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ในกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Robotics ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยมี อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคุณเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ และคุณอนุพงศ์ รองมาก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร   Page Views: 21

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง VDO Stop Motion ด้วย Mobile อย่างง่าย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง VDO Stop Motion ด้วย Mobile อย่างง่าย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สมรรถนะทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Data Science

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Data Science ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางด้าน Data Science และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ เป็นวิทยากร ในกิจรรมดังต่อไปนี้ . 1. Introduction to Python Programming 2. Data Preparation 3. Statistics 4. Model Development . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...

Continue reading

บุคลากร CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บุคลากรจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย คุณพิชญะ บุญญานุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์, อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ คุณอาภากร บุนนาค ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งในกิจ กรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 19

Continue reading

อาจารย์ CoC-PSU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Google Digital Marketing”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล ได้รับเชิญจากศูนย์การเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ การใช้เครื่องมือการตลาดด้วย Google Digital Marketing ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ Google Digital Marketing เป็นเครื่องมือส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าให้สามารถมองเห็นสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 31

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทาง Programmer

เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทาง Programmer ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน 120 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ซึ่งในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลวรรธ เชาวนวาที และ อาจารย์ วิศรุต จันทระ เป็นวิทยากร ในกิจรรมดังต่อไปนี้ . 1. การเขียนโปรแกรมด้วย Block programming + micro:bit simulation 2. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและรถเดินตามเส้นอย่างง่าย 3. สร้างระบบ IOT เบื้องต้นด้วย Blynk . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนสตรีพังงา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน 40 คน วิทยากรโดย คุณพิชญะ บุญญานุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานของ WordPress ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง เช่น การติดตั้ง WordPress การสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ การใช้งานธีม ปลั๊กอิน และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรม หรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/ Page Views: 56

Continue reading

CoC-PSU ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และ DEPA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบุคคลที่สนใจ สามารถนำการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th Page Views: 75

Continue reading