โครงที่กำลังรับสมัคร

โครงการ Phuket International Admission (ประกาศรายชื่อ)

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตี รอบที่ 3 Admission

 .

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

TH | EN

โครงการ Phuket International Admission 2022

TH | EN

โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565

TH

โครงการรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาภูมิภาค) ปีการศึกษา 2565

TH

โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ปีการศึกษา 2565

TH

โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2565

TH

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Admission of Overseas Senior High School Graduates Academic Year 2022 (TCAS2)

TH | EN

 .

( โควต้าครแนะแนว ) – โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล สู่นักเรียนในโรงเรียนในภมูิภาค <<

โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ MOU ( TCAS 65 1/1 และ 1/2) <<

โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 <<

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 <<

โครงการเด็กดีศรี ปวช. เพื่อรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 <<

โครงการ Phuket International Admission เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 <<

 ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2565 ที่กำลังรับสมัคร


รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 <<


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน เรียกเก็บตามจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 3,600 - 7,200 บาท

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
Fax. 0 7627 6046
orawan.pr(at)phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th