วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกิจกรรม

 

Trendy Train, Early Bird Express Series 3 #2565

 

รับ-เรียน-เก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

 

พบกับ 7 คอร์สเทรนดี้ ๆ ผ่านเส้นทางขบวนรถไฟ 2 สาย

 

 

เรียนเก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าในหลักสูตรของวิทยาลัย สูงสุด 13 หน่วยกิต

 

รายละเอียดคอร์ส / กิจกรรม

 

Digital Literacy Skills (7 นก.)

 

 D1- CoC E-sport Challenge (1 นก.)  17 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565    
 D2 - Digital Economy (2 นก.) 15 - 30 ธันวาคม 2565    
 D3- Digital Marketing (3 นก.) 8 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2566    
 D4 -Introduction to Digital Engineering (1 นก.) 14 - 20 มกราคม 2566    

 

 

Thinking Skills for the 21st Century (6 นก.)

 

C1 - CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking (2 นก.) 5-19 พฤศจิกายน 2565  
C2 - Change your thoughts, Change your life - (2 นก.)  10 - 20 ธันวาคม 2565    
 C3 - Choose Wisely Live Well (2 นก.) - 7 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2566    

 

เริ่มออกขบวน พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเลย  <<

 

คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม

  1. กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 

1.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 

-  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.25 

-  สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต่ำกว่า 2.75 

  1. ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3  (มัธยมชั้นปีที่ 4-5 และ ปวช. ชั้นปี 1-2 สามารถเข้าร่วมได้แต่จะไม่สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสม

 

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

076-276-000 (ต่อ 6120)
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Campus

แผนผัง ม.อ. ภูเก็ต