กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)#2564

 

Highlight: 

  • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • ฝึกการคิดซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณ
  • ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

 

เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง

วันที่ 

15, 22, 29 มกราคม 2565

5, 12 กุมภาพันธ์ 2565 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม

ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)

 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 

>> สมัครเลย  <<

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

076-276-000 (ต่อ 6120)
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Campus