“Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้

"Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้#2564   Highlight: -สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ -รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด -รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ -สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน -รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)...

Continue reading

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)#2564   Highlight:  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง วันที่  15, 22, 29 มกราคม 2565 5, 12 กุมภาพันธ์ 2565  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)     เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565  >> สมัครเลย  << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 076-276-000 (ต่อ...

Continue reading