CoC-PSU ร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานหุ่นยนต์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกว่า 80 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Tourtellot Burger ประกอบการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานระบบหุ่นยนต์ ซึ่งนักเรียนได้ฝึกเขียนโค้ดเพื่อควบคุมหุ่นยนต์อีกด้วย โดยมี ดร.ยศวีย์ แก้วมณี และ อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากร และ  คุณเอกวัฒน์ วชิระพันธ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย