CoC-PSU จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 3 หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ หัวข้อ Design Thingking วิทยากรโดย ดร.กุลจรี ตันตยกุล, หัวข้อ Data Analysis วิทยากรโดย อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ หัวข้อ Machine Learning วิทยากรโดย ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์