CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม สามารถเข้าใจหลักการทำงานและเรียนรู้เชิงธุรกิจ การบริหารทรัพยากรในองค์กรโดยอาศัย Monsoon Simulation Game ได้ วิทยากร โดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ