CoC-PSU จัดค่าย “Next Gen CoC-PSU Camp 2023”

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “Next Gen CoC-PSU Camp 2023” โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบทักษะความสามารถของตนเอง โดยมีหัวข้อดังนี้ AI for Graphic Design วิทยากรโดย ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร หัวข้อการคิดวิเคราะห์ วางแผน ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากเกมส์จำลองธุรกิจ Monsoon วิทยากรโดย อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ หัวข้อการการทดลองจริงในห้องปฎิบัติการสำหรับ Electronics Circuit วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที นอกจากได้เรียนรู้ โดยการทดลองปฏิบัติจริงในหัวข้อต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการโดยรุ่นพี่นักศึกษาจาก CoC และ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อควาเรีย ภูเก็ต เซนทรัลฟอเรสต้า
อีกด้วย