กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2566 , Preparatory activities for new CoC students 2023