ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมคิดคร่อมกรอบ CrOM Thinking: Creative and Open Minded Thinking #Dek67

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 4 #Dek67

Highlight

 

  • การคิดในกรอบหลักการ

  • การคิดนอกกรอบหลักการ

  • การคิดคร่อมกรอบ

  • การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

  • การสร้างความคิดคร่อมกรอบอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเข้าร่วม <<

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

0 7627 6000 ต่อ 6120
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket