ขอเชิญน้องๆ ม.6 และ ปวช.3 ร่วมกิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67

กิจกรรมฉลาดซื้อฉลาดใช้ (Choose Wisely Live Well) #Dek67

Highlight

 

  • สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้

  • รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด

  • รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้

  • สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน

  • รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

>> สมัครเข้าร่วม <<

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์

0 7627 6000 ต่อ 6120
0 7627 6046
titima.v@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket