CoC-PSU ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และ DEPA จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Coding for Startup” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบุคคลที่สนใจ สามารถนำการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
.
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th