CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนสตรีพังงา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน 40 คน วิทยากรโดย คุณพิชญะ บุญญานุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานของ WordPress ไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง เช่น การติดตั้ง WordPress การสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ การใช้งานธีม ปลั๊กอิน และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการ
.
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรม หรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://cocpsu.wixsite.com/academic-services หรือ https://computing.psu.ac.th/th/