CoC-PSU ร่วมกับโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง VDO Stop Motion ด้วย Mobile อย่างง่าย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง VDO Stop Motion ด้วย Mobile อย่างง่าย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สมรรถนะทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณอาภากร บุนนาค นักวิชาการอุดมศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร
.
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ให้บริการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และดิจิทัลเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมหรืองานบริการวิชาการได้ที่ https://computing.psu.ac.th/academic-services/ หรือ https://computing.psu.ac.th/th/