CoC-NEWSLETTER VOL.027 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
ในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบน

งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 สำหรับการประกวดครั้งนี้ นักศึกษาได้คว้ารางวัลมาทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่

1.รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภทโครงงานนวัตกรรม
นางสาวมัชฌิมา หมีนหวัง : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
นายเอกวรรณ์ กลับสัน : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

2.รองชนะเลิศอันดับ 1 : ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น
นายปิยะบุตร เจริญพงษ์ : วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

3.รองชนะเลิศอันดับ 2 : ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวหทัยกาญจน์ แสงทอง : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม