โครงการ “เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 2”

เรื่อง/Topics : เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 2
วิทยากร/Lecturer : คณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่/Date : วันที่ 22-23 กันยายน 2561

 

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ "เพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม. 2" ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 380 คน 
โดยทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม ได้แก่ 
1. IoT (Internet of Things) โดยใช้ NetPie
2. การออกแบบและจัดทำ InfoGraphic เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3. Fun in Business พื้นฐานทางธุรกิจ
4. Creative Thinking กระบวนการคิด ผนวกกับการเล่นเกมส์
5. Kids Click Com 
6. Web Programming 
7. Application for Android (MIT APP Inventor)

ในการนี้ ผอ.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ทำการกล่าวเปิดงาน และ ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รักษาการตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ทำการกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย