CoC NEWS ISSUE 089 Sakura Exchange Science Program 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน ไปแลกเปลี่ยนใน โครงการ Sakura Science Program SOJO University, Japan ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2562 โดยโครงการฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง SOJO University, Japan – วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีจำนวน 4 คน ได้แก่

1.นางสาว สิรินธร บุญวัชระ         นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3

2.นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์             นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

3.นางสาวศรัณยา หวันประรัตน์  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3

4.นาย จิรวัฒน์ แป้นแก้ว             นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 3

ซึ่งโครงการการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ น้อง ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ แนวคิด และความแตกต่างระหว่างในหลายๆด้านของทั้งสองประเทศ ได้ฝึกตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในความต่าง ทั้งยังได้ฝึกปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ น้อง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวญี่ปุ่น การสวมใส่ชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติ พร้อมทั้งยังเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ปราสาทคุมาโมโตะ ภูเขาไฟอะโสะ (ภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ) และ สวนซุยเวนจิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่านักศึกษาได้ประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน รวมถึงการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในเชิงวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology (JST) เป็นระยะเวลา 8 วัน โดยนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนตลอดการเข้าร่วมโครงการ