CoC NEWS ISSUE 097 CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม “Workshop on Spreadsheet skills”

เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำโดยคุณพิชญะ บุญญานุวัตร (วิทยากร) และ คุณศศิธร หนูทอง (ผู้ช่วยวิทยากร) ให้การอบรม “Workshop on Spreadsheet skills” ณ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวอย่างเช่น การใช้ฟังก์ชั่นและสูตรสำเร็จ, สรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable, การสร้างกราฟในรูปแบบต่างๆ, การค้นหาข้อมูลด้วย LOOKUP เป็นต้น