CoC NEWS ISSUE 155 ทีมนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NSC 2020 ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 คน เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้   ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งหมด 6 ทีม ซึ่งได้แก่

  1. โครงการ : เกมการ์ดของเหล่าจอมเวทย์

ผู้พัฒนา : นายณัฐวุฒิ บุตรเหลบ

นางสาวณิชมน อิสัน

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร

2. โครงการ : เว็บแอพพลิเคชั่นสอนภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ผู้พัฒนา : นายเอกบุรุษ ระวังงาน

นางสาวจิดาภา ทัศนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

3. โครงการ : โปรแกรม iCheck ช่วยตรวจสอบการเขียนภาษาจีน

ผู้พัฒนา : นายคณาพงษ์ บุญละออ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุลจรี ตันตยกุ

4.  โครงการ : พีเอสยู คอยน์

ผู้พัฒนา : นายนราทร บุญเปี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วโรดม วีระพันธ์

5.  โครงการ : ทริปเปิลเอ บอท

ผู้พัฒนา : นายธีรยุทธ เจริญสุขสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อภิชาติ หีดนาคราม

6.  โครงการ : แชทกับพืช

ผู้พัฒนา : นายอดุลย์ กาเจ

นางสาววิภานันท์ เอกสิริเรืองชัย

นางสาวนราภรณ์ ดีคำน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ