วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในกิจกรรม

 

Trendy Train, Early Bird Express

 

รับ-เรียน-เก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

 

พบกับ 8 คอร์สเทรนดี้ ๆ ผ่านเส้นทางขบวนรถไฟ 3 สาย

 

เรียนเก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าในหลักสูตรของวิทยาลัย สูงสุด 14 หน่วยกิต

รายละเอียดคอร์ส / กิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันอี-สปอร์ต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ และการแข่งขันแบบทีม หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กิจกรรมของค่าย E-Camp ประกอบด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมในห้องเรียน และการทดลองปฎิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กิจกรรม Introduction to Digital Engineering ประกอบด้วยการบรรยาย การทำแบบทดสอบ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แนะนำวิศวกรรมดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการนำเสนอ องค์กรวิชาชีพทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณวิศวกรและความรับผิดชอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก การจัดระบบงาน/การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและการคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving) กิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving) เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการจัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การคิดซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณ และฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>
แป้นพิมพ์หรรษา
ฉลาดซื้อฉลาดใช้

วันที่ คอร์ส/กิจกรรม

ค่าลงทะเบียน

(อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

22, 26-28, 30 ตุลาคม 2563

คนกล้าท้าอีสปอร์ต  

CoC E-Sport Challenge 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

150 บาท
21-22, 24-25, 30 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2563

เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล  


Digital Economy Enlightenment


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

300 บาท
14-17, 23-27, 28-29 พฤศจิกายน 2563

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์

CoC E-Camp 


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

700 บาท
28-29 พฤศจิกายน 2563

วิศวกรรมดิจิทัลเบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ)

Introduction to Digital Engineering (English Program)  


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

200 บาท
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน


Change your thoughts, Change your life

Coming Soon

TBC (To Be Confirmed)
ธันวาคม 2563

การแก้ปัญหาเชิงระบบ


Systematic Solving


Coming Soon

TBC (To Be Confirmed)
มกราคม 2564

แป้นพิมพ์หรรษา

Keyboard for Fun


Coming Soon

TBC (To Be Confirmed)
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

ฉลาดซื้อฉลาดใช้

Choose Wisely Live Well


Coming Soon
 

TBC (To Be Confirmed)

คอร์ส/กิจกรรม

เทียบรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

ประเภทวิชา

หลักสูตร

คนกล้าท้าอีสปอร์ต

CoC E-Sport Challenge

969-092 ESport 1((1)-0-2)

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Computing,                 Digital Engineering, Digital Business

เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล

Digital Economy Enlightenment

969-042 Digital Economy 2((2)-0-4)

2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Computing,                 Digital Engineering, Digital Business

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์

CoC E-Camp

977-215 Electric Circuits and Electronic 3(2-2-5)

3

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

Digital Engineering

วิศวกรรมดิจิทัลเบื้องต้น (ภาคภาษาอังกฤษ)

Introduction to Digital Engineering (English Program)

977-100 Introduction to Digital Engineering 1(1-0-2)

1

หมวดวิชาเฉพาะ

Digital Engineering

คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน

Change your thoughts, Change your life

969-051 Change your thoughts, Change your life 2((2)-0-4)

2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Computing,                 Digital Engineering, Digital Business

การแก้ปัญหาเชิงระบบ

Systematic Solving

969-061 Systematic Solving 2((2)-0-4)

2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Computing,                 Digital Engineering, Digital Business

แป้นพิมพ์หรรษา

Keyboard for Fun

969-091 Keyboard for Fun 1((1)-0-2)

1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Computing,                 Digital Engineering, Digital Business

ฉลาดซื้อฉลาดใช้

Choose Wisely Live Well

969-041  Choose Wisely Live Well 2((2)-0-4)

2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Computing,                 Digital Engineering, Digital Business

 

** เงื่อนไขในการเทียบโอน

เทียบโอนกิจกรรม เพื่อให้เทียบเท่ากับรายวิชาสำหรับนักศึกษารหัส 64 และลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกียวข้องในหลักสูตรของวิทยาลัยเท่านั้น

ตารางเรียนออนไลน์:  https://bit.ly/2TaNCPG

การเข้าเรียน/ทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom :  https://bit.ly/3m29clK

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ PSU MOOC :  https://bit.ly/3jhzsXI

คู่มือการเข้าเรียนและทำกิจกรรมออนไลน์ :  https://bit.ly/3jaHlhH

 

 

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณเกตุวดี ขอเจริญ

0 7627 6000 ต่อ (6121)
0 7627 6046
ketwadee.k@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: www.facebook.com/cocpsuphuket

แผนผัง ม.อ. ภูเก็ต