ระบบสารสนเทศของคณะ

- เบิกจ่ายอุปกรณ์ และ hw lab    ( ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ )
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน | Projects Farm |

ระบบสารสนเทศออนไลน์
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)
– ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2
– ระบบ E-Mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ระบบไปรษณีย์ Online
– ระบบห้องสมุด (OPAC)
- ระบบประเมินการสอน
– คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์


ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานทะเบียนกลาง
– งานรับนักศึกษา
– กองกิจการนักศึกษา
– โปรแกรมTell Me More
– Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)
– ระบบ PSU Passport
– ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5Gb/วัน


STUDENT NEWS