ระบบสารสนเทศของคณะ

- ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์ และ hw lab    ( ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ )
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระบบแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ (CoC - Helpdesk)
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน | Projects Farm |

 

ระบบสารสนเทศออนไลน์
– ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
– ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)
– ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2
– ระบบ E-Mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ระบบไปรษณีย์ Online
– ระบบห้องสมุด (OPAC)
– ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)
– ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)

– คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์


 

ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานทะเบียนกลาง
– งานรับนักศึกษา
– กองกิจการนักศึกษา
– โปรแกรมTell Me More
– Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)
– ระบบ PSU Passport
– ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5Gb/วัน


STUDENT NEWS