CoC-PSU ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ SMT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 31 คน เกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา C เบื้องต้น วิทยากร โดย ดร.อมรรัตน์ ประสิทธิศุภโรจน์ และการสร้างเกมด้วยโปรแกรม GDevelop วิทยากรโดย อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที