CoC-PSU ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ในกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Robotics ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยมี อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคุณเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ และคุณอนุพงศ์ รองมาก เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร