CoC NEWS ISSUE 071 CoC ร่วมกับ DEPA จัดโครงการอบรมในหัวข้อเรื่อง “Cloud Essentials”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคใต้ตอนบน) จัดโครงการอบรมในหัวข้อเรื่อง “Cloud Essentials” พร้อมทั้งมีการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ จำนวน 80 คน โดยมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์อรอนงค์ หลิมเจริญ และ อาจารย์วิรัตน์ พุฒธาพร จากบริษัทเออาร์ไอที จำกัด
ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ ในการกล่าวต้อนร้บ และได้รับเกียรติจากคุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ในการกล่าวเปิดงาน โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตอบโจทย์การพัฒนาแรงงานทางด้านดิจิทัลในประเทศไทยต่อไปในอนาคต