( โควต้าครแูนะแนว ) – โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล สู่นักเรียนในโรงเรียนในภมูิภาค

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่ 0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา) 0 7627 6046 orawan.pr@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: College of Computing, psu phuket campus       รายละเอีดเพิ่มเติม   Page Views: 340

Continue reading

ใช้ภาษีอย่างคุ้มค่า ลดหย่อนภาษี 2 เท่า !! เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อการศึกษา

  Change for the better, donate for education “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อชีวิต สังคม และประเทศชาติ”        ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อให้การบริการทางการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จึงได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษา โดยผู้บริจาคสามารถได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ บริจาคเงินเพื่อการศึกษา และลดหย่อนภาษี 2 เท่า   ขั้นตอนการบริจาค 1.  โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 857-2-00562-3   2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้  <<   3. ส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล kevalin.w@phuket.psu.ac.th...

Continue reading

ใช้ภาษีอย่างคุ้มค่า ลดหย่อนภาษี 2 เท่า !! เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อการศึกษา

  Change for the better, donate for education “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อชีวิต สังคม และประเทศชาติ”        ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อให้การบริการทางการศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จึงได้เปิดรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษา โดยผู้บริจาคสามารถได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ บริจาคเงินเพื่อการศึกษา และลดหย่อนภาษี 2 เท่า   ขั้นตอนการบริจาค 1.  โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่บัญชี 857-2-00562-3   2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้  <<   3. ส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล sudarat.c@phuket.psu.ac.th จากนั้นเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ทางอีเมและที่อยู่ที่ผู้บริจาคแจ้งไว้  ...

Continue reading

เชิญชวน สัมมนาเรื่อง Not Teaching Software Engineering Standards to Future Software Engineers – Malpractice?

  รายละเอียด ชื่อสัมมนา: Not Teaching Software Engineering Standards to Future Software Engineers - Malpractice? รายละเอียด: Software engineering standards are essential sources of codified knowledge for all software engineers. Could the professors who are not teaching software engineering standards to software engineering students be accused of malpractice?     Register link:...

Continue reading

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)

กิจกรรมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Solving)#2564   Highlight:  พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดซับซ้อนอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง วันที่  15, 22, 29 มกราคม 2565 5, 12 กุมภาพันธ์ 2565  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)     เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565  >> สมัครเลย  << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 076-276-000 (ต่อ...

Continue reading

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   รายละเอียดการรับสมัคร Website >> มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ Page Views: 362

Continue reading

Change Your Thoughts, Change Your Life -คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรม คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) #2564   Highlight:  พัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ  ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก ฝึกการจัดระบบงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน บทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้   เรียนฟรี!! วันที่  18-19, 25-26 ธันวาคม 2564 เรียนและฝึกปฏิบัติออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 20-24 ธันวาคม 2564 เรียนและทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านระบบ PSU MOOC 27-28 ธันวาคม 2564 เรียนและทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านระบบ PSU MOOC   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)     เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม...

Continue reading

“PSU-RMIT Cybersecurity Symposium 2021”

"PSU-RMIT Cybersecurity Symposium 2021" . A series of four cybersecurity talks by US industry on various cybersecurity-related topics. 22 November 2021 . Topics : Self-Sovereign Identities in the Era of the World Wide Flow (WWF) & Hyperconnectivity By Ingy Youssef Essential Threat Hunting Skills For Everyone By Keatron Evans Hacking...

Continue reading

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment)

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Enlightenment) #2564 กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy Enlightenment) Highlight - เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และโลกการเงินดิจิทัล - Workshop ผ่านโปรแกรมจำลองบริหารธุรกิจ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล - เทียบเป็นหน่วยกิตสะสมได้   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  >> สมัครเลย  << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 076-276-000 (ต่อ 6120) 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket...

Continue reading

วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 Super AI Engineer Season 2 หัวข้อ Basic Web App with Deep Learning และ Data Science and Its Applications for Tourism

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ โครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดกิจกรรม "คลินิกเสริมประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Clinic)" . วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 - 19.30 น. หัวข้อ Basic Web App with Deep Learning วิทยากร: ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ อาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . เวลา 20.00 - 21.30 น. หัวข้อ Data Science and Its Applications for Tourism...

Continue reading