เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “Data Science for Tourism : Architectures and Data Science Platform” ฟรี !!

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง “Data Science for Tourism : Architectures and Data Science Platform” . วิทยากรโดย อ.เอกอนันต์ ทองแท้ ที่ปรึกษาอิสระด้าน Big Data และ Data Science . หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 มกราคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://m.me/aitasipsuphuket Page Views: 493

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา CoC ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา << รายละเอียด รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Page Views: 811

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ช่วงที่ 2)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ช่วงที่ 2)  << รายละเอียด รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Page Views: 219

Continue reading

ประกาศผลการกด Like VDO โครงการ CoC Senior Project Showcase 2021

ลำดับ หลักสูตร หัวข้อ ชื่อโครงงาน ชื่อนักศึกษา Video URL สรุปยอด Like 1 IT Artificial Intelligence Find Lost Cat using Convolutional Neural Network นายนกิตติ์ เหลือขำ, นางสาวณัฐนันท์ รักช้าง https://www.youtube.com/watch?v=xVMaArGycRI&list=PLkO7YapzH9pntgypCsYncIvsOkgACymmh&index=22&pp=sAQB 471 2 IT Data Visualization Covaviz : A data visualization system to support the management of the Covid-19 situation with vaccine นางสาวพิชญา มหาชูต, นายปัญญา ยันตนนท์...

Continue reading

“Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้

"Choose Wisely, Shopping, Smart Thinking, Management ฉลาดซื้อฉลาดใช้#2564   Highlight: -สามารถวิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ -รู้จักคิด วิเคราะห์ และตั้งสมมุติฐาน ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่คนทั่วไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด -รู้จักการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาทวนสอบ สมมุติฐานที่ตั้งไว้ -สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว กับปัจจัยที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า คนต่างเพศ อายุ หรือมีกิจกรรมยามว่างต่างกัน จะมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ต่างกัน -รู้และแนะนำผู้อื่น เกี่ยวกับการใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ อย่างฉลาด และปลอดภัยได้   เรียนฟรี!! จำนวน 30 ชั่วโมง   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านโปรแกรม Zoom   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับประกาศนียบัตรและเก็บชั่วโมงกิจรรมมาเทียบเป็นหน่วยกิตสะสม ในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ (สำหรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.3)...

Continue reading

ขยายเวลาการระงับบัญชีอีเมล Google (@psu.ac.th) จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้พื้นที่เกินโควตา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขยายเวลาการระงับบัญชีอีเมล Google (@psu.ac.th) จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้พื้นที่เกินโควตา ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด  ┈────────────┈ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีประกาศ เกี่ยวกับ นโยบายจำกัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ซึ่งได้ประกาศแจ้งตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และได้มีการผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น ในขณะนี้ ทางผู้ดูแลระบบได้รับการแจ้งว่า มีบุคลากรและนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ได้ดำเนินการสำรองข้อมูลแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ผู้ใช้งานดังกล่าวถูกระงับการใช้งานบัญชี . ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ขยายเวลาการระงับบัญชี เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ยังคงมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกินกำหนดให้เข้าถึงบัญชี Google ได้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. . ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถอ่านคำแนะนำวิธีย้ายไฟล์จาก Google...

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ช่วงที่ 1)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ช่วงที่ 1)  << รายละเอียด รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Page Views: 154

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน ของบริษัท ZTRUS

บริษัท ZTRUS รับสมัครงาน หรือ นักศึกษาฝึกงาน ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - Business development, - software development and testing, - AI engineer - Dev ops and cloud infrastructure ข้อมูลบริษัท https://www.ztrus.com/th-about รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ รายละเอีดเพิ่มเติม   Page Views: 531

Continue reading