ขอเชิญผู้ประกอบการทำแบบสำรวจความต้องการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้กำหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง และใช้วิชาความรู้ที่ศึกษามาทางด้านทฤษฎีประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป           ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณาตอบแบบเสนองานในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – วันที่ 29 เมษายน 2565 รวมระยะเวลา 17 สัปดาห์           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ทั้งนี้กรุณาตอบ  >> แบบเสนองาน...

Continue reading

เตรียมพบกับธนาคารกรุงเทพในงาน ConNEXT Virtual Job Fair & Career Talk 2021 พร้อมตำแหน่งงานด้าน Digital & Technology

เตรียมพบกับธนาคารกรุงเทพในงาน ConNEXT Virtual Job Fair & Career Talk 2021 พร้อมตำแหน่งงานด้าน Digital & Technology สำหรับ Tech People ที่สนใจร่วมงานและพร้อมเติบโตไปด้วยกันกับเรา ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 64 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3gESsQM . #แล้วพบกันที่บูธธนาคารกรุงเทพ - รับสมัครงานในตำแหน่งงาน Digital & Technology - Live Chat with IT Specialist & HR Consultant - Interview Online 1:1 - ลงทะเบียนร่วมงานกับเราง่ายๆ      คลิ๊ก>> http://bit.ly/2JieUSe . Special...

Continue reading

ม.อ.ภูเก็ต แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการคำสั่งจังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนควบคู่กับการสอนออนไลน์ (หรือจนกว่าจะมีประกาศกำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น) สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0 7627 6024-27 Page Views: 115

Continue reading

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 COVID-19-PHUKET-Guide-for-teaching Page Views: 6,904

Continue reading

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564

Download [560.44 KB]     ปฏิทินดำเนินการโครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 ) . ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องเข้าไปสมัครลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com(สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 3 – 10 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการสมัคร 3- 10 มิถุนายน 2564 รับสมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th โดยระบบจะปิดเวลา 23.30 น. ในวันที่สิ้นสุดการสมัคร (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น) 14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/ ....

Continue reading