CoC NEWS ISSUE 043 CoC จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน

   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน(Board Games for Youth) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเยาวชนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกมกระดาน (Development of Strategic Planning Ability for Youth using Active Learning Strategies: Board Games)  โดยมี อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การวางแผนแนวคิดเชิงกลยุทธ์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 042 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น      นายคงศักดิ์ คงด้วง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ  Kaznazawa University Summer Program 2018 ระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 70,000 เยน ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครโฟนและจำลองสัญญาเสียงผ่านโปรแกรม MATLAB นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 041 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกนักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 040 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำทีมโดย ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”      การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 840

Continue reading

การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable

เรื่อง/Topics : การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต วันที่/Date : 8-9 สิงหาคม 2561 Page Views: 830

Continue reading

การเตรียมตัวและออกแบบในการสร้าง portfolio

เรื่อง/Topics : การเตรียมตัวและออกแบบในการสร้าง portfolio วิทยากร/Lecturer : ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา  หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561     ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดอบรมในหัวข้อ ”การเตรียมตัวและออกแบบในการสร้าง portfolio”  ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร English Program จำนวน 30 คนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมี ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา เป็นวิทยากร และ นายเมธัส เทพไพฑูรย์ นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ช่วยวิทยากร Page Views:...

Continue reading

อบรมหลักสูตร Introduction to R Programming

  Introduction to R Programming ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องปฏิบัติการ 1408 ชั้น 4 ตึก 1 ม.อ. ภูเก็ต รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 25 ที่นั่ง ค่าสมัครคนละ 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าอบรม + อาหารว่าง + ค่าอาหารกลางวัน เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น – Statistics with R – Data Visualization – Machine learning with R...

Continue reading

Next Gen Computing Camp #1

  Next Gen Computing Camp #1 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561(2 วัน 1 คืน) ณ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับน้อง ๆ มัธยมปลาย + ปวช + ปวส รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 50 ที่นั่ง ค่าสมัครคนละ 1,500 บาท ค่าใช้จ่ายรวม – ค่าเอกสารประกอบการเรียน – ค่าที่พัก (PSU Lodge Hotel / DE42 Hotel) – ค่าอาหารกลางวัน + อาหารเย็น + อาหารว่าง กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น...

Continue reading

ประกาศสอบ Placement Test ( Tell Me More 2561 )

ประกาศ !!! ถึง นักศึกษา รหัส 61 และ 59-60  ที่ยังไม่ผ่าน Tell Me More  กำหนดสอบสอบ Placement Test ( Tell Me More 2561 ) ตามวันเวลา Link ด้านล่าง   รายชื่อสอบ Placement Test   **ให้นักศึกษา เตรียมหูฟังมาให้พร้อม และขอให้มาสอบตรงเวลา   ** รายชื่อมีเฉพาะ นศ.ที่ยังสอบไม่ผ่านเท่านั้น โดย นศ.สามารถตรวจสอบสถานะการสอบผ่านได้ด้วยระบบด้านล่าง   ตรวจสอบสถานะการสอบผ่าน TMM   (ใช้ Psu passport) นศ. ที่สอบผ่านแล้วหากต้องการใช้โปรแกรม ให้กดขอ licence ผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 039 อาจารย์และนักศึกษา CoC ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัย (ICIIL2018)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018)  ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, นายวิศิษฎ์ ศรีมาลา, อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ นายธนากร  ก้าโหรด จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Smart logistics framework: A case study of Phuket RO Water System ในงานประชุมวิชาการ  2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018) ในวันที่ 3-5...

Continue reading