นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้าทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2023 SIT-PSU Student Exchange Program ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “2023 SIT-PSU Student Exchange Program to Tokyo” ณ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Asia Design Global Workshop 2023 Summer at Tokyo” โดยได้รับทุนสนับสนุบทุนจาก Student Exchange Support Program: Scholarship for Short-term Study in Japan หรือ JASSO...

Continue reading

Digital Economy Enlightenment – เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล #3 2565

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 3 #2565 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 82

Continue reading

[Exchange Program] Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายใต้โครงการ Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา – 1 ปีการศึกษา (โครงการเริ่มประมาณเดือนธันวาคม 64) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ฯ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถดูได้จาก https://bit.ly/3g1rOCz  ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่  apakorn.b@phuket.psu.ac.th ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ——————————————————————– Kanazawa University  publicises Online KU Short-term Exchange Programs 2021-2022.  (beginning in December 2021)Students, who are interested to participate in the program, please...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 121 CoC ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกับ Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนักศึกษา และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา จาก  Yokohama City University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทน กล่าวต้อนรับ Assoc. Prof. Takayuki Takahashi, Associate Professor of Graduate School of International Management และ Assoc. Prof. Shushi Nagahata อาจารย์ผู้ดูแลโครงการและนักศึกษาจาก  Yokohama City University ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 120 นักศึกษา CoC ได้รับทุนเข้าร่วม “2019 PSU-SIT Student Exchange Program” ณ SIT ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “2019 PSU-SIT Student Exchange Program” ณ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 10 คน ได้แก่ นายธฤต เพชรหนู                                       ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 119 นักศึกษา CoC เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2019 Sakura Exchange Science Program ณ OPU

    ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน ได้แก่ นายจิรายุส พิทักษ์ศานต์                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ เหมมณี               สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายธนากร ก้าโหรด                     ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 089 Sakura Exchange Science Program 2019

                                                                              นักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน ไปแลกเปลี่ยนใน โครงการ Sakura Science Program ณ SOJO University, Japan ระหว่างวันที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 053 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Workshop on Universal Design and its Application 2018

    วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน International Workshop on Universal Design and its Application 2018 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับ Sojo University และ Shibaura Institute of Technology เป็นเจ้าภาพจัดงาน  International Workshop on Universal Design and its Application 2018 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2561 ณ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 046 นศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket เมื่อวันที่ 4-10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Osaka Prefecture University จัดกิจกรรม 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน และนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสิรินธร บุญวัชระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศรัณยา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 037 นศ. CoC เข้าร่วม โครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. ภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ (สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) 2. ฐิณการ จันทร์ทอง (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 3. ปิยะบุตร เจริญพงษ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 4. กฤติมา ทองเลี่ยมนาค  (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 5. พศิน วิจิตรวงศากร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม...

Continue reading