สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   ที่สอบระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561   ผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุน 1. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด แยกตามชั้นปี 2. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่มีช่วงพัฒนาการของคะแนนที่มากที่สุด โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอบที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 กับ การสอบครั้งใดก็ได้ แยกตามชั้นปี   *** การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สามารถยื่นผลสอบตัวจริง+สำเนา และสำเนาบัตรนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2561 ที่ คุณวรนุช ญาณศักดิ์ (พี่นุ้ย) ห้อง 6615 อาคาร 6...

Continue reading

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต . ✏️ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเข้าประกวด . ? #ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท ? #รางวัลขวัญใจมหาชน 1,000 บาท . ⏰ #เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ https://goo.gl/QGr9kT . ? อ่านรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ : ที่ https://goo.gl/6ebzTK Page Views: 1,111

Continue reading

สมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!! CP All – Leadership Development Program

สมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!! CP All – Leadership Development Program คุณสมบัติ – นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่อยากมีบุคลิกความเป็นผู้นำ และอยากพัฒนาตนเอง การสมัคร – ส่งใบสมัครภายใน 23 มีนาคม 2561 วันจัดโครงการ – รุ่นที่ 49 : วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี – รุ่นที่ 50 : วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561 ณ The...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.019 2018 Sakura Exchange Science Program

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.กิตย์ศิริ ข่อเจี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ Lego  Workshop with WeDo 2.0 โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์พร้อมเงินรางวัล 5000 เยน และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอพร้อมเงินรางวัล 5000...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.018 โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ

โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันนั้น  มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  และการปรับตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่งต้องการการยอมรับ  ความเอาใจใส่  และความรักจากครอบครัวและสังคม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จึงได้จัดโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขึ้น โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์  อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้นำความรู้และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม  รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาไปช่วยกันสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันนั้นประกอบด้วย การเลี้ยงอาหาร มอบอุปกรณ์ของเล่นที่ข่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ อุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.017 โครงการอบรม e-commerce

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดโครงการอบรม e-commerce ให้แก่สมาชิกชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.วินัย นาดี ผู้จัดการหลักสูตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวศศิธร ศุภรักษ์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา จ.พังงา ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในโครงการอบรม e-commerce ให้แก่สมาชิกชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 100 คน ซึ่งจัดโดย คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมพุงช้าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความรู้ และความสามารถในการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นช่องทางในการหาตลาดใหม่ ๆ กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของชมรมวิสาหกิจเริ่มต้นในอนาคตต่อไป Page Views:...

Continue reading

ขอเชิญร่วม โหวตรางวัล Popular Vote ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

  สามารถเข้าร่วมโหวตได้ที่นี่ เงื่อนไขรางวัล Popular vote โครงการประกวดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กติกา Login เพื่อร่วมกิจกรรมด้วยบัญชี Facebook โหวตได้ผลงานละ 1 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยสามารถเลือกโหวตได้วันละหลายผลงาน เริ่มนับวันใหม่เวลา 00.00 ของแต่ละวัน เริ่มกิจกรรมการโหวตวันที่ 5 มีนาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น. ขอสงวนสิทธิ์ไม่แสดงผลการโหวตระหว่างจัดกิจกรรม กรณีผลโหวตเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผลงานที่มีจำนวนผู้โหวตสูงสุด (ไม่นับคะแนนจากการโหวตซ้ำด้วยบัญชีเดียวกัน) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขั้นตอนการโหวต คลิกที่รูปผลงานเพื่อขยายดูภาพขนาดใหญ่ สามารถเลือกโหวตได้หลายผลงานต่อหนึ่งวัน ผลงานที่ยังไม่เลือกโหวตจะแสดงสัญลักษณ์ “vote” เป็นสีเทา คลิก “vote” เพื่อโหวตให้คะแนน สามารถโหวตได้ผลงานละ 1 ครั้งต่อวัน ผลงานที่โหวตแล้วจะแสดงสัญลักษณ์ กรณีต้องการยกเลิกการโหวต คลิกปุ่ม “vote”...

Continue reading

ติวเข้ม TOEIC (ฟรี) 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ติวเข้ม TOEIC (ฟรี) จำนวน 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต วิทยากรโดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล (อ.เด่น) รับจำนวนจำกัด 70 ที่นั่งเท่านั้น รับสมัคร วันนี้ – 11 มีนาคม 2561 สมัครได้ที่ goo.gl/Fu9KXY ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติว วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทาง www.computing.psu.ac.th พร้อมจ่ายเงินมัดจำ 200 บาท (รับเงินมัดจำคืนเมื่อติวครบ 20 ชั่วโมง) กำหนดการติว วันที่ 17, 18, 24 และ 25 มีนาคม 2561 วันละ 5 ชั่วโมง เวลา 10:00...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.016 โครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง)

โครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์มณีเนตร พวงมณี จัดโครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และตัวแทนสโมสรโรตารี่ป่าตอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นุ่งห่มผ้าปาเต๊ะ ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอัจจิมา หนูคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลกะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นวิทยากร Page Views: 392

Continue reading