ประกาศทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษา 2/2560

ประกาศทุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษา 2/2560 มูลค่าของทุน 2,000, 1,500 และ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เม.ย. 61 นี้ ที่คุณวรนุช (พี่นุ้ย) ตึก 6 ชั้น 6 โดยจะประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์รับทุนในวันที่ 23 เม.ย. และสัมภาษณ์ทุนวันที่ 25 เม.ย. นี้       Page Views: 514

Continue reading

สมัครด่วน “ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561 PSU Phuket English Camp 2018”

Hello !!! ค่ายภาษา มาแล้วจ้า สมัครด่วน จำนวนจำกัด “ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561 PSU Phuket English Camp 2018” วันที่: 6-8 เมษายน 2561 สถานที่: ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ จำนวน: 10 คน หมดเขต 25 มีนาคม 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 26 มีนาคม 2561 หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จ่ายมัดจำ 200 บาท และรับเงินมัดจำคืนหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ   >>สมัครโครงการ<< Page Views: 769

Continue reading

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   รู้ทันชีวิต Digital 4.0 ด้วยหัวข้อการบรรยาย –  เรียนรู้โอกาสทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี – การเข้าถึง และการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Free WiFi) อย่างปลอดภัย – เข้าใจและรู้เท่าทันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต โดยทีมวิทยากร ชั้นนำของประเทศ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.thaifreewifi2018.com       Page Views: 515

Continue reading

ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์       รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 พร้อมเกียรติบัตร นางสาวพรพา สกุลซิ้ม         รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร นายพิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล                 รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร นางสาวมัชฌิมา เพียรเจริญ   ** ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 076 276 471...

Continue reading

สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต สนับสนุนค่าสอบ TOEIC 1,000 บาท สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   ที่สอบระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561   ผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุน 1. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสอบสูงสุด แยกตามชั้นปี 2. นักศึกษา 3 อันดับแรก ที่มีช่วงพัฒนาการของคะแนนที่มากที่สุด โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอบที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 กับ การสอบครั้งใดก็ได้ แยกตามชั้นปี   *** การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สามารถยื่นผลสอบตัวจริง+สำเนา และสำเนาบัตรนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2561 ที่ คุณวรนุช ญาณศักดิ์ (พี่นุ้ย) ห้อง 6615 อาคาร 6...

Continue reading

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต . ✏️ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเข้าประกวด . ? #ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท ? #รางวัลขวัญใจมหาชน 1,000 บาท . ⏰ #เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ https://goo.gl/QGr9kT . ? อ่านรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ : ที่ https://goo.gl/6ebzTK Page Views: 1,176

Continue reading

สมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!! CP All – Leadership Development Program

สมัครและเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!!! CP All – Leadership Development Program คุณสมบัติ – นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 ที่อยากมีบุคลิกความเป็นผู้นำ และอยากพัฒนาตนเอง การสมัคร – ส่งใบสมัครภายใน 23 มีนาคม 2561 วันจัดโครงการ – รุ่นที่ 49 : วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี – รุ่นที่ 50 : วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2561 ณ The...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.019 2018 Sakura Exchange Science Program

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.กิตย์ศิริ ข่อเจี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ Lego  Workshop with WeDo 2.0 โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์พร้อมเงินรางวัล 5000 เยน และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอพร้อมเงินรางวัล 5000...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.018 โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ

โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันนั้น  มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  และการปรับตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่งต้องการการยอมรับ  ความเอาใจใส่  และความรักจากครอบครัวและสังคม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จึงได้จัดโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขึ้น โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์  อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้นำความรู้และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม  รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาไปช่วยกันสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันนั้นประกอบด้วย การเลี้ยงอาหาร มอบอุปกรณ์ของเล่นที่ข่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ อุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด...

Continue reading