CoC NEWS ISSUE 051 ลงนาม “บันทึกความเข้าใจร่วมกัน” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ลงนาม “บันทึกความเข้าใจร่วมกัน” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องประชุม จัดทำขึ้นกลาง ฮอลล์ 8 อิมแพคเมืองทองธานี  ซึ่งพิธีลงนามครั้งนี้ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตกลงร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิชาการ สร้างความรู้และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่ การสร้างและขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านนี้ ให้กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป และก่อให้เกิดแนวทางในการร่วมกัน ในการทำกิจกรรม...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 050 CoC มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561       เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2561 จำนวน 8 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 4 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา       วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 8...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 049 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่างวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งนำทีมโดย ผู้อำนวยการวินัย สุริยปราการ พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา เข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งการลงนาม มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และ เพื่อสร้างเครือข่ายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน และครูอาจารย์ ซึ่งจะได้ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรมและโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ Page Views: 965

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 048 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนสตรีภูเก็ต     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร และโรงเรียนสตรีภูเก็ต นำทีมโดย ผู้อำนวยการ นายเสถียร พลเยี่ยม พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”     การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 576

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 047 นศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Research Internship ณ Ming Chi University of Technology (MCUT) กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

  นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Research Internship ณ Ming Chi University of Technology (MCUT) กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา น.ส. ภัทรกันย์ จันปาน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Research Internship ณ Ming Chi University of Technology กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน ภายใต้ TEEP@AsiaPlus Internship Program โดยนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวัน (MOE Taiwan Scholarship) เป็นเงินจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 046 นศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket เมื่อวันที่ 4-10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ Osaka Prefecture University จัดกิจกรรม 2018 OPU Student Exchange Program to Visit PSU Phuket ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คน และนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสิรินธร บุญวัชระ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศรัณยา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 045 ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

    ขอแสดงความยินดี นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1. รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ผลงาน โครงการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย(A role-playing serious game development and multiple choice management system) หัวหน้าผู้สร้างผลงาน นายชนะชัย สิริสัมพันธ์วราภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ (อีเมล: nattapong.t@phuket.psu.ac.th) รายละเอียดผลงาน ระบบที่เปลี่ยนการวัดผลด้วยข้อสอบปรนัยให้อยู่ในรูปแบบเกมที่เล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้เล่น ตั้งใจทำข้อสอบปรนัยมากขึ้น ช่วยลดความเบื่อหน่ายของการทำข้อสอบในรูปแบบเดิม ๆ และกระตุ้นให้ผู้เล่นสามารถแสดงความรู้ความสามารถได้ชัดเจนขึ้น  ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 044 CoC จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Kids Click Com#2) เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Kids Click Com #2) โดยมี อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้อีเมล แชร์ไฟล์ผ่านคลาวด์สโตเรจ การใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล การเลือกใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ออกแบบ...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 043 CoC จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน

   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดานวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการวางแผนกลยุทธ์ให้กับเยาวชนผ่านเกมกระดาน(Board Games for Youth) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเยาวชนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเกมกระดาน (Development of Strategic Planning Ability for Youth using Active Learning Strategies: Board Games)  โดยมี อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การวางแผนแนวคิดเชิงกลยุทธ์...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 042 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Kanazawa University Summer Program 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น      นายคงศักดิ์ คงด้วง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ  Kaznazawa University Summer Program 2018 ระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 70,000 เยน ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครโฟนและจำลองสัญญาเสียงผ่านโปรแกรม MATLAB นอกจากนี้ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย Page...

Continue reading