CoC NEWS ISSUE 041 น.ศ. CoC ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ และ นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกนักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 040 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”

ลงนามความร่วมมือ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต นำทีมโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะผู้บริหาร  และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นำทีมโดย ผู้อำนวยการ ดร.โกศล ใสขาว พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ลงนามร่วมกันใน ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”      การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเอาประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้ความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและค่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้ในภายภาคหน้า Page Views: 1,092

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 039 อาจารย์และนักศึกษา CoC ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัย (ICIIL2018)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ 2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018)  ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, นายวิศิษฎ์ ศรีมาลา, อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที และ นายธนากร  ก้าโหรด จาก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับการตอบรับให้ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Smart logistics framework: A case study of Phuket RO Water System ในงานประชุมวิชาการ  2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL2018) ในวันที่ 3-5...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 038 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร MIT App Inventor เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบน Smart Phone

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มอ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน MIT App Inventor เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ในระบบปฎิบัติการ Android” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะครู จำนวน 132 คน จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมี วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต และ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้รับ ความรู้ รวมทั้งเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาแอพลิเคชัน และสามารถประยุกต์ MIT App Inventorไปพัฒนา แอพพลิเคชันอื่นๆได้ และในการอบรมครั้งนี้ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์แจกมือถือ Samsung ให้นักเรียนทดสอบกับ Application จริงมากกว่า 20 เครื่อง Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 037 นศ. CoC เข้าร่วม โครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. ภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ (สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) 2. ฐิณการ จันทร์ทอง (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 3. ปิยะบุตร เจริญพงษ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 4. กฤติมา ทองเลี่ยมนาค  (สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟต์แวร์) 5. พศิน วิจิตรวงศากร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 036 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท CoC ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCCIT 2018   นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 14th National Conference on Computing and Information Technolgoy (NCCIT) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้ 1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชื่อผลงาน: เครื่องมือค้นหาร่องรอยของโค้ดที่ไม่ดีบน GitHub ผู้วิจัย: อซีส นันทอมรพงศ์, ธนวัฒน์ แซ่อ๋าง, ปัญญาปราชญ์ ตุลารักษ์ และ ธัญญาเรศ เขียวทอง   ชื่อผลงาน: แอพพลิเคชันตรวจจับก๊าซไวไฟด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.35 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อีก 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2561 (USCEN International Coop – Camp 2018) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม MBI Hotel อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 วัน...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.34 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบนานาชาติ เมื่อวันที่ 18–20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 39 คน ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหาร วิชาการ งานวิจัย และการจัดการองค์กรแบบนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์แบบนานาชาติ โดยเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ทราบถึงประสบการณ์การบริหารการจัดการ และกระบวนการต่างๆ เพื่อรองรับหลักสูตรนานาชาติ และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 1) การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และการสอนในศตวรรษที่ 21 และ 2) การทำ SWOT และ Gap Analysis ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง Page Views: 965

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.33 วิทยาลัยการคอมพิวเตอ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ASEAN-AI 2018)

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for ASEAN Development (ASEAN–AI 2018)   เมื่อวันที่ 26–27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter, IEEE Indonesia Section, IEEE Computer Society Indonesia Chapter, และ International Institute of Applied Informatics (IIAI) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The First International Symposium on Artificial Intelligence for...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.32 ขอแสดงความยินดี นักศึกษา CoC ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปิยะบุตร เจริญพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงาน สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก Page Views: 401

Continue reading