CoC-NEWSLETTER VOL.021 โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ณ ป่าชายเลนชุมชุนบ้านอ่าวกุ้ง

โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชุนบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ณ ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้ง อ.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์หรือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ ป่าชายเลนมีคุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศและต่อชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเช่นกัน ทั้งถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและจากภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้มีส่วนช่วยในการดูแลและป้องกันปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน แต่ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงายภายนอกที่ยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมาจากการเสื่อมโทรมของป่าชายเลน ดังนั้นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 จึงมีโครงการที่จะฟื้นฟูป่าชายเลนและมีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ป่าชายเลนในบริเวณนั้นกลับมาสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนทุกขั้นตอน ตั้งแต่สอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณการปลูกป่าชายเลน จนกระทั้งมาถึงการเก็บฝักของต้นแสม เพาะฝัก ติดตามผลการเพาะฝักเป็นระยะเวลา 4 เดือน และปลูกต้นกล้าลงดิน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดทำ ซึ่งมี อาจารย์อัมรินทร์...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.020 โครงการวิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่

โครงการวิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมอาสา เป็นเวทีที่ช่วยสร้างและกลั่นกรองบุคคล ให้มีหัวใจอาสา รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ชั้นปีที่ 4 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา จึงได้มีการจัดทำโครงการ “วิศวะอาสา พัฒนาโรงเรียน” ขึ้น เมื่อช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าไปช่วยกันพัฒนาประกอบด้วย การบำรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ปรับภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและหน้าพระพุทธรูป ทาสีอาคาร สร้างขอบกั้นสนามเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายลงในท่อน้ำ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องน้ำและทาสีห้องน้ำ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในทักษะฝีมือของตนเองและมองเห็นคุณค่าของตนเองต่อสังคม รู้จักการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย Page Views: 354

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.019 2018 Sakura Exchange Science Program

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วย ดร.กิตย์ศิริ ข่อเจี้ยง ได้เข้าร่วมโครงการ 2018 Sakura Exchange Science Program ณ มหาวิทยาลัย SOJO ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ Lego  Workshop with WeDo 2.0 โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์พร้อมเงินรางวัล 5000 เยน และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอพร้อมเงินรางวัล 5000...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.018 โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ

โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันนั้น  มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  และการปรับตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่งต้องการการยอมรับ  ความเอาใจใส่  และความรักจากครอบครัวและสังคม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จึงได้จัดโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขึ้น โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์  อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้นำความรู้และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม  รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาไปช่วยกันสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันนั้นประกอบด้วย การเลี้ยงอาหาร มอบอุปกรณ์ของเล่นที่ข่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ อุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.017 โครงการอบรม e-commerce

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดโครงการอบรม e-commerce ให้แก่สมาชิกชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาลัยเทคนิคพังงา  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.วินัย นาดี ผู้จัดการหลักสูตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวศศิธร ศุภรักษ์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา จ.พังงา ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในโครงการอบรม e-commerce ให้แก่สมาชิกชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 100 คน ซึ่งจัดโดย คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมพุงช้าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความรู้ และความสามารถในการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นช่องทางในการหาตลาดใหม่ ๆ กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของชมรมวิสาหกิจเริ่มต้นในอนาคตต่อไป Page Views:...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.016 โครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง)

โครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์มณีเนตร พวงมณี จัดโครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และตัวแทนสโมสรโรตารี่ป่าตอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นุ่งห่มผ้าปาเต๊ะ ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอัจจิมา หนูคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลกะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นวิทยากร Page Views: 409

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.015 มอบทุนขาดแคลน ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนขาดแคลน ให้แก่นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2560 จำนวน 14 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 6 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 14 คน จากทั้งหมด 21 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.014 สอบสัมภาษณ์โควตา 14 จ.ภาคใต้ (TCAS 1/2)

สอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 (รอบ TCAS 1/2) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ รักษาการในตำแหน่งรองคณดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนที่ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีอาจารย์ผู้จัดการหลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต มาบอกเล่าถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ และแต่ละสาขาวิชาจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.013 E-Biz via Social Media Board Game

E-Biz via Social Media Board Game โดยสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต บอร์ดเกมทางธุรกิจจะเป็นการจำลองสถานะการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เงื่อนไขหลายตัวเป็นตัวกำหนดเสมือนการบริหารองค์กรธุรกิจจริง นักศึกษาจะต้องสามารถอ่านและทำการวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์ต่าง ๆ ในธุรกิจจำลอง เพื่อวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารจัดการให้ดำเนินธุรกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความรู้รอบด้าน รู้จักแก้ปัญหา รู้จักการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารทุกฝ่ายขององค์กรจากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ทางสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงได้จัดโครงการ E-Biz via Social Media Board Game โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง เป็นวิทยากร Page Views:...

Continue reading

CoC-NEWSLETTER VOL.012 ค่ายภาษาและเทคโนโลยี Smart Camp for M.3

ทีมอาจารย์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดค่ายภาษาและเทคโนโลยี Smart Camp for M.3  เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ดร.อดิศักดิ์ อินทนา พร้อมด้วยทีมงาน ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ Smart Camp for M.3 (Effective Presentation) ณ โรงแรมรีเซนต้าสวนหลวง จังหวัดภูเก็ต จัดโดยโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีนักเรียนนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทำค่ายในครั้งนี้ ซึ่งค่ายนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เทคนิคการนำเสนอที่ดีและน่าดึงดูดใจ และ (2)...

Continue reading