CoC NEWS ISSUE 080 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย นายณัฐกร ตั้นเส้ง นายพงศกร ทวีสมาน นายฟัทฮาน อาลี นายบูรฮาน โต๊ะโยะ และ นางสาวพิชญนันท์ พร้อมมูล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ ชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” ประเภทประชาชน ชื่อผลงาน “Love at first bike” โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก จากท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทให้แก่นักศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต Page Views: 474

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 079 CoC มอบทุนขาดแคลนให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2/2561 จำนวน 15 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งนักศึกษาทั้ง 8 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 078 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ”

  วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กินขนม ชมปาเต๊ะ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาคม วังเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกการพิเศษ ร่วมกล่าวเปิดโครงการ ในการออกร้านขนมพื้นบ้าน อาหารภูเก็ตและอาหารใต้ การโหวตอาหารโดนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำ อาหารท้องถิ่น พร้อมกับกิจกรรมการเดินแบบแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะโดยแขกกิตติมศักดิ์ สาธิตการนุ่งผ้าประปาเต๊ะอย่างง่าย อีกทั้งมีการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะในหัวข้อ “ปาเต๊ะเก๋ไก๋ วิถีไทยยั่งยืน” เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะด้วยแบบทันสมัยปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดการประกวด มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลอีกด้วยโดยการประกวดประเภทสร้างสรรค์ • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท นายสถบดี แก้วหนู (ผู้ออกแบบ) และนางสาวเบ็ญจวรรณ เทพบุตร (นางแบบ) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 077 ทีมนักศึกษา CoC คว้ารางวัล ในการประกวดไอเดียธุรกิจ PSU Startup Idea Challenge 2/2019

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมคว้ารางวัลจากการประกวดไอเดียธุรกิจในโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ของนักศึกษา ม.อ. PSU Startup Idea Challenge 2/2019 จัดโดยสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดย นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนายคุณากร สาลิทร นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว นำทีม IHR (Intelligent Human Recruitment) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 146 คน โดยการ Pitching หรือนำเสนอแนวความคิดต่อนักลงทุน ซึ่งไอเดียธุรกิจของทีม IHR เป็น Application ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการจัดหางานให้กับบุคคลที่ตกงาน...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 076 CoC เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสนี้ คุณเมธินี เทพมณี ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง HRD : e–Learning & e-Exam ตามแผนยุทธศาสตร์ และ การปฏิรูปประเทศ อีกด้วย ทั้งนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงค์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป Page...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 075 อาจารย์ CoC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Youth Volunteer Leadership for Nature and Environment Conservation of Phuket Province) ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยในโอกาสนี้ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ อาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์” เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการดำรงชีวิต โดยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียอย่างมีสติและใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Page Views: 436

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 074 CoC มอบกระเช้าความสุข สวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน จ.ภูเก็ต

วันที่ 14 มกราคม 2562 นี้ ทางผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินทางไปเพื่อมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สภาการศึกษา จ.ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีภูเก็ต ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่แต่ละหน่วยงานมีความสัมพันธ์อันดี มีการส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เพื่อก่อให้เกิดการเติบโตที่มั่นคง โดยจุดประสงค์หลักคือการพัฒนา”นักเรียน”ให้เป็นคนดี พร้อมก้าวทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข Page Views: 387

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 073 ลงนาม “บันทึกความเข้าใจร่วมกัน” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจสปา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ร่วมกับ 14 หน่วยงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานบริหารแผนงาน (PC) เป็นประธานในพิธีลงนาม สำหรับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ (Spearhead Research and Innovation Program) ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และวัดผลได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศตามประเด็นที่กำหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา...

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 072 CoC จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Cybersecurity Research Highlight

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Cybersecurity Research Highlight” โดย Assoc.Prof.Dr.Chanan Grezer จาก Ariel University, Israel ทั้งนี้การบรรยายได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก อนึ่งประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ Cybersecurity เป็นอย่างมาก และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และวิทยากร ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยในเรื่อง Cybersecurity และ Big Data อีกด้วย Page Views: 723

Continue reading

CoC NEWS ISSUE 071 CoC ร่วมกับ DEPA จัดโครงการอบรมในหัวข้อเรื่อง “Cloud Essentials”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคใต้ตอนบน) จัดโครงการอบรมในหัวข้อเรื่อง “Cloud Essentials” พร้อมทั้งมีการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ จำนวน 80 คน โดยมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์อรอนงค์ หลิมเจริญ และ อาจารย์วิรัตน์ พุฒธาพร จากบริษัทเออาร์ไอที จำกัด ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ ในการกล่าวต้อนร้บ และได้รับเกียรติจากคุณประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ในการกล่าวเปิดงาน โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตอบโจทย์การพัฒนาแรงงานทางด้านดิจิทัลในประเทศไทยต่อไปในอนาคต Page Views: 586

Continue reading